Tải logo của HortEx Vietnam 2022 để đánh dấu sự tham gia của bạn.
Nhấn vào đây để tải logo với các định dạng khác nhau.

PDF Logo HortEx Vietnam 2022:

JPG Logo HortEx Vietnam 2022:

PNG Logo HortEx Vietnam 2022: