Cổng đăng ký cho khách tham quan sẽ được mở vào thời gian gần triển lãm.