Thứ 4, 26/2/2020
Wednesday, 26 February 2020
Thời gian
Time
Chủ đề
Topic
Diễn giả
Speaker
10:30 – 12:00 Giữ chỗ
Reserved
13:30 – 14:00 Giữ chỗ
Reserved
14:05 – 14:35 Cơ hội kinh doanh bằng cách cải thiện thực hành sau thu hoạch
Business opportunities by improving postharvest practices
Tiến Sĩ Manual Madrid, Tổng Giám Đốc Công ty FruitProfits
Dr. Manuel Madrid, General Director of FruitProfits
14:40 – 15:10 Tác động của nhựa đến năng suất và chất lượng cây trồng
Impact of your plastic cover on yield and crop quality
Ông Tom De Smedt, Giám Đốc Xuất Khẩu Công ty RKW Hyplast
Mr. Tom de Smedt, Export Manager, RKW Hyplast
15:20 – 15:50 Giữ chỗ
Reserved
16:00 – 16:30 Giữ chỗ
Reserved
Thứ 5, 27/2/2020
Thursday, 27 February 2020
Thời gian
Time
Chủ đề
Topic
Diễn giả
Speaker
09:30 – 10:00 Giữ chỗ
Reserved
10:05 – 10:35 Giữ chỗ
Reserved
Ridder Drive Systems
10:40 – 12:00 Hợp tác trong ngành công nghiệp làm vườn giữa Việt Nam – Hà Lan
Vietnam – Dutch cooperation in horticulture
Netherlands Vietnam Horti Business Platform
14:00 – 16:00 Giữ chỗ
Reserved
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Vietnam
Thứ 6, 28/2/2020
Friday, 28 February 2020
Thời gian
Time
Chủ đề
Topic
Diễn giả
Speaker
09:30 – 12:00 Giữ chỗ
Reserved
Embassy of Israel in Vietnam
14:30 – 15:00 Giữ chỗ
Reserved

(*) Chương trình dự kiến, có thể thay đổi – Cập nhật ngày 10/12/2019
(*) Tentative Agenda – Subject to be changed – Updated on 10 Dec., 2019