Company name / Tên công ty : Aster S.r.l.
Country / Quốc gia: Italy / Nước Ý
Website / Trang mạng: www.aster.cc
Booth number / Số gian hàng: A9

 


 

We are one of the first companies in the world to have introduced top quality water efficient irrigation solutions into the Italian market. We have always been convinced that innovation and development are the foundations of any serious, ambitious project. So we work to create a high quality product that enables farmers to cut company management costs by optimizing the use of water and to boost their production both qualitatively and quantitatively.

Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới đã giới thiệu các giải pháp tưới tiêu hiệu quả về nước chất lượng hàng đầu vào thị trường Ý. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng đổi mới và phát triển là nền tảng của bất kỳ dự án nghiêm túc và đầy tham vọng nào. Vì vậy, chúng tôi làm việc để tạo ra một sản phẩm chất lượng cao cho phép nông dân cắt giảm chi phí quản lý của công ty bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng nước và thúc đẩy sản xuất của họ cả về chất lượng và định lượng.